REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

21.5.2018

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Asianajotoimisto Asianaiset Ky on rekisterinpitäjä ja sen työntekijät rekisterin käyttäjiä. Asianaiset Ky noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita ja velvollisuuksia.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä toimistoomme:

Asianajotoimisto Asianaiset Ky

Annankatu 27, 4. krs, 00100 Hki

www.asianaiset.fi

OTM Sofia Räsänen p. 0103 266 004 tai AA Johanna Ojala p 0103 266 001

toimisto(at)asianaiset.fi

Henkilötietojen kerääminen

Asianajotoimisto Asianaiset Ky kerää henkilötietoja kahteen eri käyttötarkoitukseen. Henkilötietoja kerätään asiakkaista toimeksiantojen hoitamista varten (asiakasrekisteri). Lisäksi toimistolla on rekisteri työntekijöistä (työntekijärekisteri).

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin ylläpitämisen peruste on sopimus oikeudellisen toimeksiannon hoitaminen, eli  henkilötiedon kerääminen perustuu sopimukseen. Rekisterin tarkoituksena on oikeudellisten toimeksiantojen hoitaminen sekä esteellisyyden selvittäminen.

Rekisteriin on kirjattu tiedot asiakkaasta (henkilötiedot ja yhteystiedot), vastapuolesta (henkilötiedot ja yhteystiedot), toimeksiannon alkamisajankohdasta, toimeksiannon sisällöstä sekä kaikki muut toimeksiannon hoitamisen edellyttämät tiedot. 

Asiakasrekisterin henkilötiedot saadaan asiakkailta. Tiedot päivitetään asiakkaiden ilmoituksen perusteella.

Tietojen säilyttäminen

Rekisteritiedot säilytetään lain ja asetuksen sekä Suomen asianajajaliiton suosituksen B10 mukaisesti.

Tietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisteröityjen yksityisyyttä kunnioittaen, sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Tietoturvallisuus

Toimistomme varmistaa, että henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti. Toimiston ATK-laitteiston tietosuoja on ajantasainen ja Suomen Asianajajaliiton ohjeen mukainen. Lisäksi tietoturvasta on huolehdittu myös teknisillä järjestelyillä siten, että ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilötietoihin.

Henkilötietojen luovuttaminen

Asianajajien salassapitovelvoitteen vuoksi tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muulloin kuin lain edellyttämissä tilanteissa tai rekisteröidyn suostumuksella. Tietojen luovuttaminen voi tulla kyseeseen suostumuksella esimerkiksi tilanteissa, joissa toimeksiannon hoitaminen siirtyy toiselle asianajajalle.

Rekisteröidyille kuuluvat oikeudet turvataan huomioiden ne poikkeukset, jotka johtuvat asianajajia velvoittavista laeista ja ohjeista.